Afhentning og returnering af lejet udstyr hos PSAL.

Nogle dage åbner vi kl 09:00… Måske først kl 10:00.
Andre dage går vi og gemmer os, så skal du banke på døren en ekstra gang.
Nogle dage er vi her slet ikke, der er vi ude af huset og arbejde, måske til dit næste arrangement ?
Du kan altid ringe til os på 88 707 807 og aftale et besøg, så giver vi gerne en kop kaffe.

Betaling

1. Lejere, betaler ved afhentning af udstyr.

2. Festival / events betales up-front.

3. Faktura pr. brev pålægges et gebyr på 2% af den samlet faktura.

a. Det lejede udstyr

Lejet udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje kan kun ske med Pro Sound & Lights skriftlige godkendelse.

Det lejede må ikke uden Pro Sound & Lights skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark.

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte lejepriser.

Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer og indtil udstyret er tilbageleveret på udlejers lager.

Første lejedag regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer. Korteste lejeperiode er 1 dag og tilbagelevering skal ske på afleveringsdagen som angivet på forsiden. Returneres udstyret for sent, faktureres lejer for en ekstra lejedag.

Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af ny kontrakt, hvor den nye lejeperiode fremgår.

Ved afbestilling af udstyr, skal ske senest 7 hverdage før første lejedag, ellers på lægges 50% af lejebeløbet. Ved senere afbestilling på lægges 75% af lejebeløbet, medmindre afbestilling foretages mindre end 2 hverdage før lejeperiodens begyndelse. I så fald på lægges 100% af lejebeløbet.

Udlejer er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.

b. Misligholdelse af lejeaftalen

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, ifald lejer på anden vis misligholder kontrakten.

Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, ifald denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til de lejede genstande.

c. Forsikringsforhold og ansvar

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for alle skader, som udlejer ikke får dækket fra forsikringen, herunder men ikke begrænset til:

  • Tyveri fra åbne eller uaflåste køretøjer.
  • Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og –årsag.
  • Løse kabler ledninger eller manglende lamper og lyskilder.
  • Grov uagtsomhed for så vidt denne ikke kan lægges Pro Sound & Lights medarbejdere til last.

Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktslige aftaler.

Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for Pro Sound & Lights kontrol.

Lejer overtager ansvar og risiko, samt erstatning for drift tab- for det lejede fra det øjeblik transport fra udlejers lager påbegyndes og indtil det lejede er afleveret ifølge bestemmelserne i afsnit 5. Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar.

d. De udlejede genstande

Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinier og i henhold til enhver gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra Pro Sound & Light.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra Pro Sound & Light.

Udskiftede pærer og medleverede reservepærer skal returneres. Manglende pærer faktureres til Vejl. dagspris.

e. Afhentning og tilbagelevering

Det lejede udstyr afhentes af lejer på Pro Sound & Lights lager. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj, varevogn, lukkettrailer etc. Pro Sound & Light forbeholder sig ret til at afvise transportmidler der ikke opfylder betingelserne.

Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen.

Det lejede skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til Pro Sound & Lights lager hvor det er afhentet. Det lejede betragtes først som afleveret, når udlejer har kvitteret herfor.

Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundigt rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede. Udlejer forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede ikke lever op til normal standard.

f. Betaling og retstvister

En dags arrangementer skal hele beløbet falde 8 dage før arrangementet.
Aflysning af booking eller produktion: 3 uger før, 50% af beløbet opkræves – mindre ind 2 uger før 70% af beløbet opkræves.

Korttidsleje afregnes ved udlevering af udstyret.
Ved langtidsleje, som er minimum 7 dage, betales der et depositum på 50 % af lejebeløbet ved afhentning, mens resten afregnes ved udstyrets tilbagelevering.

Betalingsbetinglserne er netto kontant. Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler.